Tłumaczenia Przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe jest to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, który ukończył odpowiednie dla danego języka studia filologiczne, bądź magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka ( Ustawa z dnia 25 listopada 2004  O zawodzie tłumacza przysięgłego).
Tłumaczenia takie potrzebne są do przedłożenia Urzędom, Sądom oraz  wszelkim instytucjom, które wymagają, aby dokumenty sporządzone oryginalnie w obcym języku były tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dopiero wówczas tłumaczenie sygnowane pieczęcią tłumacza przysięgłego jest ważne w świetle prawa polskiego.
Wszelkie pisma i dokumenty takie jak:

  • dowód osobisty,
  • akt urodzenia,
  • akt małżeństwa,
  • umowy,
  • akty notarialne,
  • świadectwa ukończenia szkoły,
  • świadectwa maturalne,
  • dyplomy

muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, przy czym każda rozpoczęta strona liczona jest jako kolejna. Tłumaczenie wykonuje się z oryginału wtedy mamy pewność, że nie zostanie zakwestionowana prawdziwość oryginału, a jeśli jest to kopia to tłumacz robi adnotację- tłumaczenie z kopii.
Stali klienci mogą dokumenty przesłać faxem lub zeskanowane pocztą elektroniczną jednakże wtedy tłumaczenie będzie zawsze miało adnotację, że zostalo sporządzone z kopii. Gotowe tłumaczenie ma tylko formę papierową i należy je odebrać w biurze lub za pomocą poczty kurierskiej. Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera pieczątkę tłumacza i numer repertorium. Uwierzytelnienie tłumaczenia liczone jest jako 60% stawki podstawowej.

Tłumaczenia ustne – przysięgłe

Jest to tłumaczenie podczas którego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, który uwierzytelnia prawnie istotne spotkania, sytuacje w których uczestniczą  osoby nieznające języka polskiego. Tłumacz przysięgły musi być więc obecny przy podpisywaniu aktu założycielskiego spółki, przy wszelkich zmianach umowy spółki, podczas zgromadzenia wspólników, przy poświadczeniach notarialnych, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, rozprawach sądowych, ceremoniach zaślubin i innych okolicznościach w których biorą udział osoby nieznające języka polskiego.